Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle.

Praktické předvedení a ústní ověření.

b) Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte.

Písemné ověření.

c) Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste).

Ústní ověření.

d) Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita).

Praktické předvedení.

e) Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte s principy využití motivace.

Písemné ověření.

f) Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace).

Ústní ověření.

g) Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich proncipy a cíle.

Ústní ověření.

h) Uvést specifika výchovy v dětském koletivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny.

Ústní ověření.