Hodnotící standard


Nově je nezbytné, aby zájemce o zkoušku nejpozději 7 dnů před jejím konáním odeslal písemnou práci na adresu registrace@amsolvo.cz 

Informace k zasílané písemné práci: 

Pro ověření kompetence "Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč/uchazečka na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat: název, výchovný/é cíl/e, věkovou kategorii dětí, počet dětí, pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit, popis jednotlivých aktivit, časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé..).