Písemná příprava

Pro ověření kompetence "Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč/uchazečka na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

• název,

• výchovný/é cíl/e,

• věkovou kategorii dětí,

• počet dětí,

• pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,

• popis jednotlivých aktivit,

• časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé...). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči/uchazečce písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou.

Písemnou přípravu pro ověření kompetence "Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí odešle uchazeč/uchazečka nejpozději 7 dní před termínem zkoušky na adresu:

registrace@amsolvo.cz

Uchazeč/ka obdrží potvrzení přijetí v odpovědi na e-mail, nikoliv hodnocení či jakékoliv vyjádření k obsahu a kvalitě práce, vyjma případu, kdy práce nesplňuje požadovaná kritéria.

Na zkoušku si přinese vytištěnou práci, sešitou pouze kancelářskou sponkou bez jakékoliv složitější úpravy. Ideální je oboustranný tisk. Na první straně nezapomeňte uvést své jméno a příjmení a datum (jakékoliv před datem zkoušky nebo datum zkoušky).

Výběr z témat:

 • Matematická pregramotnost
 • Čtenářská pregramotnost
 • Enviromentální výchova
 • Finanční gramotnost
 • Výchova k morálním hodnotám
 • Upevňování sociálních dovedností
 • Upevňování hygienických návyků
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Pohybová výchova
 • Podpora kooperace
 • Aktivity v rámci inkluze
 • Aktivity podporující individuální přístup v rámci skupiny

Zvolit můžete i jiné, zde neuvedené téma, pokud vysvětlíte v několika větách záměr zvoleného tématu.