Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatelem služeb je společnost AM SOLVO, s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851.

Okamžikem odeslání formuláře vzniká mezi účastníkem a poskytovatelem závazkový vztah a účastník je vázán těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil, bez výhrad je akceptuje a souhlasí s nimi. 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - ochrana osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení")

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce - společnost AM SOLVO, s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851; kontaktní údaje správce - kontaktní osoba: Mgr. Iva Stratilová, telefon: 777 327 155, email: registrace@amsolvo.cz, doručovací adresa: Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00 (dále jen "Správce").

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.

 3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.

 4. Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o dokladech totožnosti, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, číslo bankovního účtu, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.

 5. Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy (tj. poskytnutí služby). Správce je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

 6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

 7. Příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, právních, poskytujících serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či spolupracující obchodní partneři, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce.

 8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).

 9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; u smluvních dokumentů půjde zpravidla nejdéle 10 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

 10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

 11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.

 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů májí subjekty údajů dle Nařízení především tato práva:

 1. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají,
  jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
  zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení
  zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

 2. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje;

 3. na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas;

 4. na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů;

 5. na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci;

 6. automatizované individuální rozhodování - tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy;

 7. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatné vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.

***

Varianta na zaklikávací poličko na webu:

Zaškrtnutím tohoto políčka (a) uděluji společnosti AM SOLVO, s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851 (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři (tj. zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu) dle podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů dostupných zde https://www.amsolvo.cz/nabidka/obchodni-podminky/, s nimiž jsem se řádně dopředu seznámil/a a plně jim porozuměl/a; (b) potvrzuji, že nejsem mladší 16 let; (c) beru na vědomí, že požadované osobní údaje jsou nezbytné pro veškeré činnosti v souvislosti s požadovanou službou, kterou je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy (tj. poskytnutí služeb), a že mé jméno, příjmení a e-mailová adresa mohou být dále využity k zasílání obchodních sdělení; (d) je mi známo, že zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení mohu kdykoliv odmítnout na emailové adrese registrace@amsolvo.cz, a dále že mám právo svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat písemně zasláním dopisu na adresu AM SOLVO, s.r.o., Holečkova 875/55, Praha 5, 150 00 příp. emailem na adresu registrace@amsolvo.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu daného před odvoláním. Podkladem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EP 2016/679. Elektronickým udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že mi byly Správcem sděleny veškeré potřebné informace týkající se souhlasu se zpracováním mých osobních údajů a elektronický souhlas vyjadřuje informovaný a řádný projev vůle.

***

Platební podmínky

Cena služeb je uvedena u jednotlivých kurzů a/nebo seminářů. Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Před zahájením kurzu, semináře či poradenské aktivity je zaslána účastníkovi faktura na e-mail. Splatnost je sjednána obvykle těsně před zahájením kurzu či zkoušky. Platba je možná výhradně převodem na účet uvedený na faktuře, platba v hotovosti nebo kartou není možná.

Storno podmínky

Storno podmínky

Přihláška se považuje za závaznou, lze ji zrušit pouze ze závažných důvodů, a to vždy písemně, nejpozději 14 dnů před konáním akce.

Účastníkovi bude účtován storno poplatek, zruší-li objednanou službu

 • 10 - 4 dny před konání vzdělávací nebo poradenské aktivity - storno poplatek ve výši 50% z ceny akce

 • 3 - 2 dny před konáním vzdělávací nebo poradenské aktivity - storno poplatek ve výši 80% z ceny

 • 1 den před konáním akce 100% ceny

 • v případě akcí akreditovaných pro klienta na míru je storno poplatek ve výši 100% platný v den schválené akreditace

 • Účastník za sebe však může vyslat náhradního účastníka, přičemž o této skutečnosti informuje poskytovatele předem z důvodu přípravy podkladů pro účastníky vzdělávací nebo poradenské aktivity. Nejde-li o případy uvedené výše, nevzniká účastníkovi nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její část

Odpovědnost za vady

S ohledem na povahu poskytovaných služeb nenese poskytovatel služeb jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek poskytnutých služeb.

Odstoupení od smlouvy

Odesláním formuláře souhlasí účastník s tím, že s plněním může poskytovatel započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné z tohoto důvodu ze strany účastníka od objednávky nebo smlouvy odstoupit poté, co poskytovatel započal s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, či poradenské aktivity.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel účastníkovi peněžní prostředky, které poskytovatel od účastníka na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s poskytovatelem uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Mimořádná opatření 

Účastník bere na vědomí, že realizace zkoušek, praxe i samotné výuky může být prodloužena z důvodu vládních opatření. 


Více zde: https://www.amsolvo.cz/nabidka/obchodni-podminky/